Valoracions de la LOPIVI en relació al tràfic de menors

Ahir, na Rosa Cendón, coordinadora de Relacions Institucionals i Incidència de SICAR cat, va participar com a ponent a la JORNADA: INFÀNCIA SENSE CICATRIUS. Oportunitats de la nova Llei de Protecció a la Infància enfront de la violència, que van coorganitzar l’Institut de Formació Contínua-IL3-UB i Save the Children.

Durant la jornada, els ponents van valorar la Llei Orgànica 8/2021 del 4 de juny de Protecció Integral de la Infància i Adolescència davant de la Violència-LOPIVI, que va aprovar el Congrés el 20 de maig del 2021.

En el cas de SICAR cat, la Rosa va respondre a les dues qüestions que se li van plantejar en relació a l’impacte de la LOPIVI en nens, nenes i adolescents (NNA) víctimes del tràfic d’éssers humans. Les seves respostes van ser les següents :

 1. Aportacions i Mancances de la llei per als nens, nenes i adolescents víctimes de tràfic i per als fill i filles de dones víctimes de tràfic.
 • Assenyalem la importància de comptar amb aquesta Llei per garantir els drets dels NNA víctimes del tràfic a Espanya, a l’espera que s’aprovi una possible Llei integral per a les víctimes de tràfic i vegem quin serà l’encaix final entre totes dues.
 • Destaquem que la LOPIVI reconegui el tràfic de menors com a casos de violència d’extrema gravetat i reconegui també com a víctimes a tots els NNA independentment de l’explotació a la qual han estat sotmesos.
 • Mostrem la nostra preocupació sobre si en aquesta Llei Orgànica s’inclouen aquells NNA (en general nens i nenes de poca edat, fills i filles es de persones víctimes de tràfic de persones) que han estat víctimes indirectes.
 • Observem la necessitat d’entendre i abordar el tràfic d’éssers humans com una forma de violència molt diferent a la resta de situacions que també són objecte d’aquesta Llei.

Ens preocupa que la resposta davant de totes aquestes violències sigui homogènia i no s’adapti a les especificitats de cadascuna d’elles

rosa cendón, coordinadora de relacions institucionals i incidència de sicar cat
 • Apuntem com a molt positiu que la LOPIVI promogui la cultura de el bon tracte, però també assenyalem negativament que no s’hagi reconegut la violència institucional que s’ha exercit sobre aquests NNA per acció, omissió o tracte negligent durant aquests anys.
 • Compartim el fet que escassament s’ha tingut en compte el marc normatiu internacional en matèria de tràfic que recull els drets que l’Estat ha de garantir a aquests NNA; així com els protocols existents ja en aquesta matèria a nivell estatal i en diferents comunitats autònomes.
 • Esperem que el possible futur Reglament concreti encara més la resposta davant els NNA víctimes del tràfic.

2. Possibles problemes o dificultats en la implementació d’aquestes mesures per als serveis públics i privats que atenen directament aquest col·lectiu.

 • Les principals preocupacions, problemes o dificultats en la implementació d’aquesta LOPIVI continuen sent les mateixes que teníem identificades previ a la seva aprovació.
 • Molts dels actors clau hauran de revisar la seva tasca ja que la seva experiència sempre ha estat emmarcada amb víctimes de tràfic adultes.
 • Es necessita articular una sortida dels sistemes de protecció d’infància per a aquests NNA que asseguri que una solució duradora en el futur, pel que fa als seus processos de recuperació i reparació.
 • Cal dissenyar canals de coordinació amb els països d’origen per garantir el dret al retorn voluntari i segur que tenen reconeguts les víctimes de tràfic.
 • S’hauria d’articular una resposta per a l’assessorament jurídic a nivell penal i administratiu tant per a aquests NNA com per als professionals o persones que denunciïn aquest tipus de situacions de violència.
 • S’ha de garantir una correcta gestió de la informació sobre aquests casos i amb especial atenció quan aquests NNA són testimonis protegits.
 • Adopció de mesures davant les necessitats de protecció i seguretat tan particulars que requereixen aquest tipus de casos.
 • Preocupació per com la possible duplicitat d’espais d’interlocució i coordinació institucional en on s’aborda el tràfic no ens permeti tenir una visió en conjunt sobre el fenomen del tràfic al nostre país.

Finalment, SICAR cat va tancar la seva intervenció amb l’esperança que la LOPIVI sigui el marc per eradicar aquesta forma contemporània d’esclavitud i que s’aconsegueixi que ja no arribin NNA amb cadenes que deixen cicatrius!