Aportacions per a una Llei integral de prevenció del tràfic de persones

Adoratrius, com a entitat especialitzada en l’atenció integral a dones víctimes i supervivents del tràfic de persones, fa anys que advoca per l’aprovació d’una Llei Integral de Prevenció del Tràfic d’Éssers Humans Protecció Integral de totes les Víctimes. La futura llei integral ha d’abordar aquesta greu i complexa violació de drets humans des d’un enfocament centrat en la víctima, donant resposta a les necessitats d’atenció, protecció i accés a la justícia amb perspectiva de gènere, interseccional i d’infància.

Avui 6 de maig, l’entitat ha remès un escrit amb les seves aportacions en el marc de la consulta pública oberta pel Ministeri d’Igualtat prèvia a l’elaboració d’un projecte normatiu consistent en una llei contra el tràfic, l’objectiu de la qual és demanar l’opinió de persones i organitzacions representatives.

Tal com indica el Ministeri d’Igualtat a la convocatòria de consulta “en els darrers anys s’ha avançat en la persecució d’aquest delicte, sense donar una resposta integral que posi el focus en la prevenció, la detecció i la identificació de les víctimes de tràfic , així com la seva atenció integral, protecció, accés a la justícia i posterior reparació”.

Des d’Adoratrius, alineades amb la Red Española Contra la Trata de Personas (RECTP) de la qual formem part, les nostres propostes ressalten la importància d’aprovar una Llei Integral de Prevenció del Tràfic d’Éssers Humans i Protecció Integral de totes les Víctimes amb el objectiu de:

 • Complir amb els compromisos internacionals adquirits per Espanya amb més coherència i, així, garantir el compliment de l’obligació de diligència deguda i, en particular, del mandat de protecció i assistència a les víctimes establert a les Convencions Internacionals.
 • Abordar de manera integral el fenomen del tràfic de pesones en totes les seves formes i en tota la seva complexitat donant resposta a totes les formes de tràfic intern o transnacionals, relacionades o no, amb la delinqüència organitzada, i tenint en compte que Espanya pot ser país d’origen , trànsit o destinació de la persona traficada.
 • Complir les obligacions de l’Estat davant d’aquells tipus de tràfic que suposen una forma de violència contra la dona.
 • Superar les nombroses barreres i obstacles a què s’enfronten les víctimes i supervivents per accedir i gaudir plenament d’aquests drets, reconeixent-les com a subjectes de dret i donant-los accés al màxim nivell de protecció i prestacions, així com accés a la justícia i reparació.
 • Dotar de coherència l’ordenament jurídic actual que conté disposicions sobre tràfic de persones de manera fragmentada i amb llacunes.
 • Assegurar la coordinació i la coherència de totes les administracions, evitant la dispersió normativa i establint estàndards mínims a totes les comunitats autònomes.
 • Donar seguiment i avaluar el compliment de les seves obligacions per part de les administracions, disposant de mecanismes adequats de control del funcionament correcte de l’aplicació de la norma i del seu impacte, afavorint així l’adequada rendició de comptes.

Per tal d’assegurar l’enfocament integral de la Llei, considerem que aquesta ha de contenir, com a mínim, les mesures següents:

 • Prevenció i detecció del Tràfic d’Éssers Humans.
 • Detecció i identificació de les víctimes de tràfic de persones.
 • Dret a l’Assistència Integral Especialitzada: allotjaments adequats i assegurances, assessorament i informació, assistència mèdica, psicològica i material, assessorament jurídic, accés a estatus legal, retorn voluntari a país d’origen o darrer país de residència legal, oportunitats d’educació i formació de acord amb l’edat, el sexe i les necessitats específiques (persones amb discapacitat, nens i nenes víctimes de tràfic, unitats familiars).
 • Accés i Obtenció de Justícia (inclosa la protecció, acompanyament i seguretat de les víctimes).
 • Dret a la reparació, indemnització i garanties de no repetició.
 • Mesures per a l’actuació especialitzada de les FCSE des d’un enfocament centrat en la víctima.
 • Coordinació entre tots els actors, tant a nivell nacional com internacional, entre agències i institucions.
 • Formació en sectors i àmbits clau.
 • Investigació i producció de dades.
 • Avaluació continuada de limpacte de la Llei Integral.

Considerem que una llei integral contra el tràfic de persones ha de regir-se pels següents Criteris (1):

 • Contemplar tots els tipus dexplotació i totes les persones.
 • Posar al centre de les actuacions les persones i consolidar l’enfocament d’atenció i de protecció integral que ha d’imperar davant d’aquesta greu violació de drets humans.
 • Reconèixer les víctimes com a titulars de drets i l’administració com a titulars d’obligacions.
 • Respectar l’autonomia de les persones, reconeixent-ne la capacitat de decisió, resiliència i garantint-ne l’enfortiment.
 • Incorporar, en totes les disposicions, un enfocament de drets humans i una clara perspectiva de gènere i d’infància, des d’una aproximació interseccional i transcultural.
 • Contemplar el tràfic com un continu que es pot donar en origen, trànsit i destí, o bé en un mateix país en els casos de tràfic intern.

La Llei hauria de tenir rang de llei orgànica i consolidar els avenços que s’han produït en aquest àmbit en els darrers anys, proporcionant un marc d’obligacions estable i dotant de coherència l’ordenament jurídic actual.

(1)Alguns d’aquests criteris han estat treballats per part de la Red Española contra la Trata de Personas (RECTP)