Nova estratègia UE contra el tràfic

Ahir 6 de maig vam participar com a membres de la Plataforma Europea de la Societat Civil contra el Tràfic d’Éssers Humans a la reunió conjunta amb la comissària europea d’Interior, Ylva Johansson, i els Relators Nacionals, o mecanismes equivalents, organitzada pel coordinador europeu de lluita contra el Tràfic d´Éssers Humans, Sr. Olivier Onidi. La reunió s’ha centrat en la presentació de la Nova Estratègia de la Unió Europea de lluita contra el Tràfic d’Éssers Humans (2021-2025)  que es va fer pública el passat 14 d’abril.

Aquesta nova Estratègia reitera el compromís de la UE en aquesta àrea, reconeix el progrés fet fins a la data en el marc de l’Estratègia anterior i identifica les prioritats dels propers anys.

Volem ressaltar els següents aspectes positius que conté la Nova Estratègia de l’EU:

– Posa el focus en l’abordatge integral de la lluita contra el tràfic que reconeix la complexitat del fenomen i la necessitat d’articular una resposta general, incloent mesures legals, polítiques públiques i protocols d’actuació coherents i d’ampli abast.

– Incorpora la perspectiva d’edat, reconeixent la vulnerabilitat dels nens i nenes (especialment aquells i aquelles no acompanyades), així com la seva necessitat de protecció i assistència específica.

– Afirma la necessitat d’un enfocament de gènere per abordar el tràfic de dones i nenes amb fins d’explotació sexual, reconeixent aquesta finalitat del tràfic, majoritària a Europa, com una forma de violència contra la dona.

– Reconeix que el 15% de les víctimes de tracta a la UE pateixen explotació laboral; afirma que un nombre significatiu de les mateixes no és detectat per les autoritats i articula mesures específiques per millorar la detecció i la persecució d’aquests casos enfortint la col·laboració entre agents públics, privats i agències europees.

– Reconeix la necessitat de millorar la identificació primerenca i proactiva de totes les víctimes de tràfic d´éssers humans amb la participació de les Organitzacions de la Societat Civil.

– Incideix en la importància de la derivació de les víctimes a serveis de protecció, assistència i acollida adequada i segura, en els quals es tinguin en compte les seves necessitats especials en funció de la finalitat d’explotació a la qual han estat sotmeses.

– Assenyala la responsabilitat dels Estats Membre de prestar especial atenció a la situació de les víctimes de tràfic extra comunitàries a l’hora de valorar el seu trasllat i / o devolució a país d’entrada a Europa, tenint en compte que poden ser localitzades pels traficants i corren el risc de ser sotmeses a tràfic de persones novament.

– Estableix noves línies de finançament per a serveis d’atenció i recursos d’acollida especialitzats per a víctimes de tràfic d’éssers humans.

– Assenyala la responsabilitat de les empreses privades d’incorporar mesures contra el tràfic de persones en les seves polítiques internes, per exemple a través d’una gestió de les seves cadenes de subministraments amb la diligència deguda del respecte als Drets Humans.

Alhora, mostrem la nostra preocupació en relació amb els següents aspectes recollits en la nova Estratègia de la Unió Europea:

– Tot i que l’Estratègia reconeix el tràfic d´éssers humans com una violació greu dels drets fonamentals, l’enfocament de Drets Humans no es tradueix prou en mesures específiques de protecció d’aquests drets. Per exemple, no es proposen accions específiques que garanteixin l’assistència i la protecció incondicional a totes les víctimes independentment de la seva situació administrativa, les seves circumstàncies personals i amb independència de que col·laborin o no amb les autoritats policials i judicials.

– Preval al llarg de l’Estratègia un enfocament de control del crim organitzat. Les mesures que es recullen al llarg de el text se centren en la resposta enfront del tràfic de persones comesa per xarxes criminals, invisibilitzant situacions de tràfic comeses per xarxes informals o traficants individuals.

– Encara que l’Estratègia reconeix que les víctimes de tràfic d´éssers humans provinents de països extracomunitaris es troben en una situació particular que s’ha de tenir en compte quan se’ls atorguin permisos de residència, no es preveuen mesures per a garantir a tota la Unió Europea l’accés a permisos de residència i de treball per a les víctimes, tant per la via de la col·laboració com per la via de la seva situació personal.

– L’Estratègia no esmenta els / les sol·licitants d’asil entre les persones especialment vulnerables. Tampoc incorpora accions específiques per millorar la detecció i identificació de casos de tràfic d´éssers humans en els procediments d’asil ni per garantir el seu accés a la protecció internacional.

– Altres finalitats del tràfic, com el tràfic amb fins de mendicitat forçada, matrimoni forçat, criminalitat forçada i tràfic d’òrgans no són abordades desenvolupant mesures específiques en l’Estratègia.

 

Esperem que aquesta nova Estratègia que es posa en marxa i que durarà fins a 2025 sigui una oportunitat perquè les víctimes de tràfic de persones amb qualsevol finalitat d’explotació vegin els seus drets reconeguts i accedeixin als mateixos de forma efectiva a través de la cooperació i el treball conjunt entre tots els actors, autoritats europees i nacionals, organitzacions de la societat civil i el sector privat.

 

 

Aportacions per a una Llei integral de prevenció del tràfic de persones

Adoratrius, com a entitat especialitzada en l’atenció integral a dones víctimes i supervivents del tràfic de persones, fa anys que advoca per l’aprovació d’una Llei Integral de Prevenció del Tràfic d’Éssers Humans Protecció Integral de totes les Víctimes. La futura llei integral ha d’abordar aquesta greu i complexa violació de drets humans des d’un enfocament centrat en la víctima, donant resposta a les necessitats d’atenció, protecció i accés a la justícia amb perspectiva de gènere, interseccional i d’infància.

Avui 6 de maig, l’entitat ha remès un escrit amb les seves aportacions en el marc de la consulta pública oberta pel Ministeri d’Igualtat prèvia a l’elaboració d’un projecte normatiu consistent en una llei contra el tràfic, l’objectiu de la qual és demanar l’opinió de persones i organitzacions representatives.

Tal com indica el Ministeri d’Igualtat a la convocatòria de consulta “en els darrers anys s’ha avançat en la persecució d’aquest delicte, sense donar una resposta integral que posi el focus en la prevenció, la detecció i la identificació de les víctimes de tràfic , així com la seva atenció integral, protecció, accés a la justícia i posterior reparació”.

Des d’Adoratrius, alineades amb la Red Española Contra la Trata de Personas (RECTP) de la qual formem part, les nostres propostes ressalten la importància d’aprovar una Llei Integral de Prevenció del Tràfic d’Éssers Humans i Protecció Integral de totes les Víctimes amb el objectiu de:

 • Complir amb els compromisos internacionals adquirits per Espanya amb més coherència i, així, garantir el compliment de l’obligació de diligència deguda i, en particular, del mandat de protecció i assistència a les víctimes establert a les Convencions Internacionals.
 • Abordar de manera integral el fenomen del tràfic de pesones en totes les seves formes i en tota la seva complexitat donant resposta a totes les formes de tràfic intern o transnacionals, relacionades o no, amb la delinqüència organitzada, i tenint en compte que Espanya pot ser país d’origen , trànsit o destinació de la persona traficada.
 • Complir les obligacions de l’Estat davant d’aquells tipus de tràfic que suposen una forma de violència contra la dona.
 • Superar les nombroses barreres i obstacles a què s’enfronten les víctimes i supervivents per accedir i gaudir plenament d’aquests drets, reconeixent-les com a subjectes de dret i donant-los accés al màxim nivell de protecció i prestacions, així com accés a la justícia i reparació.
 • Dotar de coherència l’ordenament jurídic actual que conté disposicions sobre tràfic de persones de manera fragmentada i amb llacunes.
 • Assegurar la coordinació i la coherència de totes les administracions, evitant la dispersió normativa i establint estàndards mínims a totes les comunitats autònomes.
 • Donar seguiment i avaluar el compliment de les seves obligacions per part de les administracions, disposant de mecanismes adequats de control del funcionament correcte de l’aplicació de la norma i del seu impacte, afavorint així l’adequada rendició de comptes.

Per tal d’assegurar l’enfocament integral de la Llei, considerem que aquesta ha de contenir, com a mínim, les mesures següents:

 • Prevenció i detecció del Tràfic d’Éssers Humans.
 • Detecció i identificació de les víctimes de tràfic de persones.
 • Dret a l’Assistència Integral Especialitzada: allotjaments adequats i assegurances, assessorament i informació, assistència mèdica, psicològica i material, assessorament jurídic, accés a estatus legal, retorn voluntari a país d’origen o darrer país de residència legal, oportunitats d’educació i formació de acord amb l’edat, el sexe i les necessitats específiques (persones amb discapacitat, nens i nenes víctimes de tràfic, unitats familiars).
 • Accés i Obtenció de Justícia (inclosa la protecció, acompanyament i seguretat de les víctimes).
 • Dret a la reparació, indemnització i garanties de no repetició.
 • Mesures per a l’actuació especialitzada de les FCSE des d’un enfocament centrat en la víctima.
 • Coordinació entre tots els actors, tant a nivell nacional com internacional, entre agències i institucions.
 • Formació en sectors i àmbits clau.
 • Investigació i producció de dades.
 • Avaluació continuada de limpacte de la Llei Integral.

Considerem que una llei integral contra el tràfic de persones ha de regir-se pels següents Criteris (1):

 • Contemplar tots els tipus dexplotació i totes les persones.
 • Posar al centre de les actuacions les persones i consolidar l’enfocament d’atenció i de protecció integral que ha d’imperar davant d’aquesta greu violació de drets humans.
 • Reconèixer les víctimes com a titulars de drets i l’administració com a titulars d’obligacions.
 • Respectar l’autonomia de les persones, reconeixent-ne la capacitat de decisió, resiliència i garantint-ne l’enfortiment.
 • Incorporar, en totes les disposicions, un enfocament de drets humans i una clara perspectiva de gènere i d’infància, des d’una aproximació interseccional i transcultural.
 • Contemplar el tràfic com un continu que es pot donar en origen, trànsit i destí, o bé en un mateix país en els casos de tràfic intern.

La Llei hauria de tenir rang de llei orgànica i consolidar els avenços que s’han produït en aquest àmbit en els darrers anys, proporcionant un marc d’obligacions estable i dotant de coherència l’ordenament jurídic actual.

(1)Alguns d’aquests criteris han estat treballats per part de la Red Española contra la Trata de Personas (RECTP)

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies