Propostes de millora per a la protecció de les víctimes de tràfic d’éssers humans

SICAR cat, com a entitat especialitzada en tràfic de persones, proposa als partits polítics un seguit de mesures a incloure en els seus programes de les eleccions a Catalunya del proper 14 de febrer, amb l’objectiu que es comprometin a garantir la protecció de les víctimes de tràfic d’éssers humans.

Les 11 propostes estan orientades a promoure canvis normatius, reglamentaris i institucionals per facilitar a Catalunya el procés de detecció, protecció, recuperació,… de les persones que han sobreviscut al tràfic de persones, una forma contemporània d’esclavitud.