22F Dia europeu de les víctimes de delictes.

Les institucions europees han de garantir la dignitat i la recuperació integral de les víctimes de tràfic d´éssers humans assegurant el seu accés a un estatus legal i a la protecció a llarg termini.
Avui, 22 de febrer, en motiu del Dia Europeu de les víctimes de delictes, volem incidir en la necessitat de millorar en tots els països membres de la Unió Europea a l´accés a un estatus legal per a aquelles víctimes de delictes, en particular les víctimes de tràfic d´éssers humans i explotació severa, procedents de països extracomunitaris, mitjançant permisos de residència i/o protecció internacional.

La concessió d´un permís de residencia a les víctimes de tràfic és una forma de garantir la seva dignitat i accés a la justícia, proporcionant la mínima seguretat i estabilitat necessària per tal d´aconseguir la seva recuperació integral. Tanmateix, la implementació de la normativa internacional i europea en aquest aspecte segueix sent molt limitada i deficitària, i la majoria dels països de la Unió Europea atorgant un número molt baix de permisos de residencia permanent i/o protecció internacional a les víctimes de tràfic d´éssers humans.

A més, les devolucions en aplicació del Reglament de Dublín III, en el marc del Sistema Europeu Comú d´Asil, i les expulsions a països d´origen contradiuen el deure de protegir a llarg plac a les persones que han patit el tràfic d´éssers humans, i podrien tenir com a resultat el risc de patir tractes inhumans o degradants, segons l´Article 4 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

Per aquests motius, juntament amb altres organitzacions europees especialitzades en l´atenció integral a víctimes i supervivents del tràfic d´éssers humans, integrades en la de La Strada Internacional https://www.lastradainternational.org/ (LSI), des de SICAR cat i Proyecto Esperanza, ambdós projectes de l´Entitat Adoratrius, dirigim avui una carta als i les diputades del Parlament Europeu.

En concret els hi demanem que es comprometin a implementar les 10 recomanacions que els hi traslladem per tal de garantir que les persones objecte de tràfic d´éssers humans i explotació puguin accedir al dret a obtenir un estatus legal i rebin la protecció més adequada per tal d´ assegurar els seus drets i accedir a una solució duradora, ja sigui mitjançant la concessió de protecció internacional o residencia permanent en el país de destí o bé assegurant el seu retorn voluntari i en condicions de seguretat, així com la seva reintegració.

Recomanacions:

  1. Definir criteris i terminis i simplificar els procediments per tal d´atorgar permisos de residència a les persones víctimes de tràfic d´éssers humans per dues vies: tant en funció de la seva situació personal, com per la seva cooperació en la investigació i enjudiciament dels traficants. L´accés a la residència legal no ha de dependre de si s´inicien o no els procediments judicials per tràfic de persones o altres delictes relacionats.

  2. Assegurar que les persones víctimes de tràfic d´éssers humans estan informades sobre totes les possibilitats que tenen d´obtenir residència (temporal) i protecció en el país de residència, així com sobre els mecanismes segurs per a retornar als seus països d´origen.

  3. Establir mecanismes de derivació entre el Sistema Nacional de Derivació, i el sistema d´asil per tal d´atorgar a les víctimes de tràfic sol·licitants d´asil i refugiades accés a atenció i assistència especialitzades, i desenvolupar directrius o procediments per tal de garantir que els sistemes disponibles funcionen de manera coordinada i coherent.

  4. Garantir assessorament jurídic especialitzat i gratuït en les primeres etapes del procediment d´identificació i asil per tal d´ajudar a les víctimes de tràfic sol·licitants d´asil a comprendre els procediments i a proporcionar la informació rellevant sobre la situació de tràfic que han viscut, i sobre els riscos que poden afrontar en cas de devolució o trasllat al primer país d´entrada de la Unió Europea.

  5. Reconèixer el dret de les víctimes de tràfic d´éssers humans a recórrer la decisió de denegació/no renovació de la seva sol·licitud de permís de residència, i garantir que les víctimes de tràfic rebin tota la informació necessària durant tots els procediments per a que puguin prendre una decisió informada.Augmentar la participació de diversos organismes, tant institucions públiques com organitzacions de la societat civil, en el procés d´identificació, així com en el procés de determinació de la situació personal de la víctima”.

  6. Augmentar la participació de diversos organismes, tant d’institucions públiques com organitzacions de la societat civil, en el procés d´identificació, així com en el procés de determinació de la situació personal de la víctima.

  7. Garantir que les persones sol·licitants d´asil objecte de tràfic no són internades en centres de detenció d´immigrants o altres espais de detenció, i garantir el compliment de la clàusula de no punició prevista en la legislació europea.

  8. Assegurar que es dugui a terme una avaluació de riscos exhaustiva abans d’emetre una decisió de retorn, inclosa una decisió sobre una devolució en aplicació de la normativa de Dublín, per tal de garantir el compliment de les obligacions de no devolució. Les víctimes de tràfic d´éssers humans en els procediments de Dublín no han de ser discriminades en l´accés a l´assistència i l´abast de la protecció dels seus drets com a víctimes de tràfic.

  9. Garantir que es dugui a terme una avaluació de risc i vulnerabilitat durant els procediments de Dublín, i que s´estableixin canals de comunicació entre les Unitats de Dublín i les ONGs especialitzades, amb l´objectiu de garantir una coordinació clara en casos de devolució d´una persona objecte de tràfic, així com una recepció i seguiment adequats.

  10. Atorgar a les víctimes de tràfic l´accés directe al mercat laboral – sense imposar restriccions d´ocupació, sector d´activitat i/o àmbit territorial – com a mesura d´inclusió social i recuperació integral de les víctimes.

Les 10 recomanacions que plantegem estan basades en la investigació realitzada en el marc delprojecte REST (Residency Status: strengthening the protection of trafficked persons), desenvolupat al llarg de l´any 2020, l´objectiu del qual és enfortir l´accés efectiu al dret a obtenir un estatus de residència legal i/o protecció internacional de persones nacionals de tercers països que han patit el tràfic d´éssers humans a Europa. El projecte està coordinat per LEFO IBF a Àustria, i implementat per altres 5 membres de LSI a Sèrbia (ASTRA), Moldàvia (La Strada), Països Baixos (CoMensha), França (CCEM) y Espanya (Proyecto Esperanza). SICAR cat ha participat com a organització associada aportant el seu coneixement i experiència en el grup de treball de persones i entitats expertes (“focus group”).

Com a resultat del projecte, finançat en part pel Consell d´Europa, s´han produït diferents informes que analitzen i documenten la situació en els cinc països participants, detectant llacunes i dificultats, així com bones practiques i recomanacions, basades totes elles en la anàlisis de casos i en la col·laboració de persones expertes en la lluita contra el tràfic d´éssers humans. Està ja disponible l´ “Informe Global” i el “Document de Anàlisi -Policy Paper” i pròximament es publicarà la “Guia de bones pràctiques”.

A més, el dia 12 de març, es presentaran els resultats del projecte en un webminar que es celebrarà amb membres del Parlament Europeu amb l´objectiude que les nostres recomanacions s´incorporin a la nova Estratègia Europea.