Aliances

FCC: Conveni Nacional de col·laboració amb FCC per promoure la sensibilització sobre dones que viuen situacions d’exclusió social y/o tràfic de dones i la seva integració laboral.

Organización internacional para las migracionesConveni de col·laboració per a l’acompanyament en condicions de seguretat de les dones víctimes del tràfic d’éssers humans que decideixin retornar voluntàriament al seu país d’origen.

Centre ExilEl conveni de col·laboració amb EXIL permet millorar l’atenció integral que SICAR cat ofereix a les dones. Ofereix suport psicològic per part d’un equip de psicòlegs especialitzats en l’atenció a víctimes de tortura i greus violacions de drets humans.

Fundació Surt: Des del 2012, desenvolupem conjuntament amb la Fundació Surt el Projecte RAI de recuperació, empoderament i inserció de les dones víctimes del tràfic. Aquest projecte compta amb el suport financer de l’Ajuntament de Barcelona.

Mossos d’Esquadra: Complementar l’actuació policial en l’àmbit de persecució del delicte del tràfic oferint una atenció especialitzada a les víctimes des d’un primer moment i formació d’agents. Conveni protocol de col·laboració amb el cos, que continua vigent

Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR): El treball en col·laboració entre la CCAR i SICAR cat va néixer al 2011. L’activitat principal d’aquesta col·laboració és poder oferir assessoria i atenció jurídica a aquelles víctimes del tràfic d’éssers humans que reuneixen els requisits necessaris per a sol·licitar protecció internacional. Al 2014 es va signar un conveni de col·laboració per desenvolupar el Projecte Invisibles, finançat per l’Obra Social la Caixa, que complementa l’atenció jurídica amb l’acompanyament social a les persones que han patit greus violacions de drets humans, a través de la cobertura de les seves necessitats bàsiques.

Institut Català de les DonesCol·laboració per a la cessió d’espais per a la realització de les primeres trobades amb les potencials víctimes en espais segurs així com per a la utilització de la línia 900 900 120 de traduccions 24h.

Consorci per a la normalització lingüística: Conveni de col·laboració per a la formació en llengua catalana de les persones immigrants acollides a SICAR cat.

Fundación Integra: Conveni de col·laboració amb Adoratrius per intermediar la integració laboral de les usuàries.

Fundació Adecco: Conveni de col·laboració amb Adoratrius per intermediar la integració de persones provinents de col·lectius amb dificultats per a la inserció.

Migra Studium: Conveni de col·laboració per coordinar activitats d’aprenentatge d’idioma de les persones ateses a SICAR cat.

Programa Ödos: Conveni de col·laboració per a formació en tràfic de persones, assessorament i acollida en segona fase de dones subsaharianes víctimes de tràfic d’éssers humans.

Treball en xarxa

Taula tècnica per l’abordatge integral del treball sexual a Barcelona: Espai de treball impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, amb caràcter bimensual, l’objectiu del qual és donar seguiment a l’aplicació de la ‘Ordenança de Mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic i reguladora de l’ús de la via pública’ i conèixer la realitat dels col·lectius de prostitució i tràfic.

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva: Signatura de l’Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència de gènere. Es realitzen activitats conjuntes amb les entitats de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per a la prevenció de les diferents formes de violència de gènere.

Formen part d’aquest acord diferents xarxes de treball en les quals participem:

  • Xarxa d’Habitatges d’Inclusió: La Xarxa d’habitatges d’inclusió social es constituí el mes de juny del 2010 per entitats socials dedicades a la inclusió residencial i que gestionen habitatges per atendre persones i famílies en situació o risc d’exclusió residencial. La voluntat dels operadors integrants de la xarxa és conformar-se en un espai de coordinació de les polítiques socials i d’habitatge que proporcioni una visió global dels recursos residencials de Catalunya i fomenti la complementarietat i l’acció conjunta entre el sector públic i les entitats socials. Més informació
  • Xarxa d’Acollida de Barcelona: La xarxa d’acollida i acompanyament per a persones immigrants a Barcelona es va conformar formalment al febrer del 2007 amb la missió de treballar coordinadament per afavorir la igualtat d’oportunitats, la convivència i la cohesió social a Barcelona, a partir del suport i del treball conjunt amb les 87 entitats membres, procurant la màxima cobertura territorial i de necessitats, així com una eficaç i eficient mobilització de recursos. La finalitat última és garantir que les persones immigrades adquireixin progressivament els recursos socials necessaris per desenvolupar-se de manera autònoma i en igualtat d’oportunitats a Barcelona
  •  Xarxa d’Economia Social de Barcelona: La Xarxa d’inserció sociolaboral, actualment Xarxa d’economia social de Barcelona, es va constituir el mes d’abril del 2006, amb la finalitat de potenciar l’Economia Social a la ciutat per impulsar l’emprenedoria social i la innovació social, afavorint la inserció sociolaboral de les persones amb risc d’exclusió i dels col·lectius més vulnerables, així com visualitzar les bones pràctiques per part de les empreses socials i també de la RSC de les empreses mercantils. Per part de l’Ajuntament, aquesta xarxa està coordinada per Barcelona Activa i també la impulsen l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports.

Grup de treball de protecció internacionalParticipació a les convocatòries d’aquest grup de treball sobre la protecció internacional de les víctimes del tràfic d’éssers humans. Aquestes reunions són coordinades per la Direcció General d’Immigració de la Generalitat de Catalunya (2012-2015).

Comissió de seguiment del Protocol de protecció de les víctimes del tràfic d’éssers humans a Catalunya: Es reuneix amb una periodicitat mínima anual, amb la finalitat de realitzar un seguiment de les actuacions relacionades amb les situacions de tràfic detectades. A més, vetlla per la coordinació interinstitucional adequada.

Taula Interinstitucional contra el Tràfic d’Éssers HumansL’objectiu d’aquesta taula és consensuar les estratègies i els mecanismes necessaris a curt, mitjà i llarg termini per abordar de manera integral i transversal la realitat del tràfic d’éssers humans, independentment de la seva finalitat (explotació sexual, laboral, matrimonis forçats, mendicitat , comissió de delictes, tràfic d’òrgans, …). A més, aquesta taula s’ha de convertir també en un espai de reflexió i de recollida dels punts forts i febles de l’abordatge actual, treballar de manera eficaç en la definició de mesures d’actuació vinculants i efectives per a la prevenció del tràfic, la protecció de les víctimes i la persecució d’aquest delicte.

Grup d’acollida de les persones refugiades: Tenint en compte que la situació de les persones refugiades ha estat un tema d’actualitat, la Generalitat de Catalunya va crear 5 grups de treball per abordar el tema. SICAR cat forma part d’aquest grup. A més a més, a través d’Asil.Cat, també participa al de Sensibilització.

EU e-platform against Trafficking in Human BeingsÉs un espai per a la discussió, l’intercanvi d’informació i de bones pràctiques entre organitzacions que presten serveis i assistència a les víctimes, amb l’objectiu de garantir un diàleg sostenible i periòdic entre les entitats de la societat civil que treballen per abordar el tràfic d’éssers humans.

Xarxa associativa de comunicació feminista (XACoF): Xarxa de comunicació d’entitats i grups feministes del Barcelonès i el Baix Llobregat, que pretén incrementar la presència del discurs feminista en l’espai públic i exercir un contrapès a la reproducció del model heteropatriarcal en els mitjans de comunicació.

ECAS: Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social que treballen, de forma prioritària, amb col·lectius en situació o risc d’exclusió social.

Consell Nacional de Dones (CND): És l’òrgan col·legiat de participació i consulta de Institut Català de les Dones, reconegut com a organisme amb estatus consultiu especial del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides

La Strada International: Plataforma Europea d’ONGs contra el tràfic d’éssers humans. SICAR cat n’és membre associat.

No Acepto: Xarxa de treball sobre matrimonis forçats, mitjançant una plataforma digital, que coordina la Federación de Mujeres Progresistas.

Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB): És l’òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Barcelona, format voluntàriament per entitats i associacions de persones migrades i d’acollida, agents socials, els grups polítics municipals i observadors, que volen incidir en l’entorn social, cultural i polític per assolir l’exercici de la plena ciutadania de les persones immigrades.

La Nau: L’Associació Cívica La Nau és un banc de productes no alimentaris que recull els excedents de producció d’empreses (roba i calát, neteja de la llar,…) i, posteriorment, ho reparteix entre organitzacions socials que treballen amb persones vulnerables o risc d’exclusió social.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies